Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Fokuseret beskæftigelsesindsats

Til jobcentre

ISS har i mere end 20 år samarbejdet med jobcentre i hele landet, om at hjælpe ledige borgere tilbage på arbejdsmarkedet - både jobklare borgere, som har brug for professionel sparring, borgere med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, eller borgere med andre barrierer i forhold til at komme i arbejde.

Vi rådgiver alle målgrupper inden for beskæftigelsesområdet - særligt dem med andre udfordringer end ledighed. Vi sætter mennesket i centrum og ved at det er gennem respekt og tillid til den enkelte, at vi flytter mennesker, åbner muligheder og skaber resultater.

Vi har lang erfaring med jobsøgningsmetoder, individuel sparring og det komplekse lovgrundlag, og har et indgående kendskab til arbejdsmarkedets jobmuligheder - og vi ansætter selv ca. 10% af borgerne.

Vores forløb er skræddersyede til den enkelte, og vi arbejder altid ud fra følgende principper:

 • At ISS og jobcenteret er i tæt samarbejde om at tilrettelægge den bedst mulige individuelle løsning til borgeren.
 • At borgeren er tilknyttet den samme konsulent gennem hele forløbet, som I altid kan kontakte med spørgsmål og opfølgende samtaler.
 • At borgeren bliver bevidst om egne kompetencer og ressourcer ved at modtage personlig vejledning samt ved udarbejdelse af CV og ansøgningsmateriale.
 • At vi i vores planlægning af borgerens forløb tager højde for, hvornår I har brug for en status.
 • At I får en veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb.

Vi tilbyder et forløb for unge med en autismediagnose, hvor vi gennem individuel vejledning, gruppesamtaler og virksomhedspraktik hjælper den unge til at mestre dagligdagen og dermed blive i stand til at gennemføre en uddannelse eller varetage et job. Samtidig modtager praktikstedet vejledning i at indrette arbejdspladsen, så praktikanten trives.

Forløbets målgruppe er unge, som er vurderet aktivitets-, uddannelses- eller jobparate. Deltagernes sager er så afklarede, at det er vurderet, at de inden for 6 måneder med den rette støtte kan varetage job eller uddannelse. Job og uddannelse kan være ordinært eller på specielle vilkår såsom fleksjob eller særlig tilrettelagt uddannelse. Målet er at finde den rette arbejdsplads eller en relevant uddannelse.

I vores møde med forsikrede ledige søger vi altid at inspirere, udfordre og vejlede med respekt for den enkelte borgers faglighed, potentiale og styrke. Fokusset er at finde den korteste vej ud på arbejdsmarkedet i samarbejde med den ledige borger, og vi arbejder struktureret og professionelt med jobsøgning, uddannelsesafklaring og personlig fremtoning. Vores konsulenter arbejder med tæt og opsøgende kontakt til virksomheder i bestræbelsen på, at sikre et godt match mellem arbejdsgiver og -tager.

Vi tilbyder:

 • Korte forløb, der har som mål at finde det rette job, der matcher kvalifikationer og ønsker.
 • Længerevarende forløb for ledige med lang ledighed, hvor borgeren præsenteres for nye muligheder og perspektiver på jobsøgningen.

I forløbet for fleksjobvisiterede borgere arbejder vi fokuseret på, at borgeren får tillid til egne evner og ser muligheder i stedet for begrænsninger. Borgeren skal tage ansvar for sin situation, og der skal findes en holdbar løsning for det fortsatte arbejdsliv. Sammen med borgeren finder vi et job, der matcher ressourcer og kompetencer, og som får borgeren til at se fremad med øget motivation og arbejdslyst.

Vi skræddersyr et forløb til den enkelte og den pågældende situation. Vores indsats kan indeholde følgende centrale områder:

 • Coachende samtaler med fokus på ressourcer, kompetencer og udvikling af arbejdsevnen.
 • Afklaring i forhold til realistiske jobmuligheder og kontakt til relevante virksomheder.
 • Udvikling af kompetencer inden for jobsøgning. Dette kan være brug af diverse jobdatabaser inkl. Jobnets søgefunktioner samt sociale medier, eget netværk, mv.
 • Coaching i forhold til jobsøgning, jobsamtaler, motivation og individuelle udfordringer samt viden omkring ’det usynlige jobmarked’, idet størstedelen af alle fleksjobstillinger ikke bliver slået op.
 • Nye mestringsstrategier i forhold til egen situation samt personlige og sociale indsigter, der samlet set styrker arbejdsmarkedsparatheden.
Hvis jeres jobcenter ikke normalt samarbejder med os, har I stadig mulighed for at henvise jeres borgere til vores individuelle rådgivningsforløb. Sådan et forløb kan bestå af ugentlige coachingsamtaler, som intensivt og effektivt afklarer og styrker den ledige eller sygemeldtes vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Forløbet skræddersys til den enkelte kandidats behov med det mål, at den ledige forbedrer sin handlingskompetence og igangsætter en intensiv job- eller uddannelsessøgning, der hurtigt resulterer i ordinært job, uddannelse, job med løntilskud eller virksomhedspraktik.

Det kan være svært at komme ind på arbejdsmarkedet, når man kommer til Danmark. Flygtninge og immigranter mangler ofte et netværk og taler kun lidt eller intet dansk. Samtidig kan der også være forskellige fysiske og psykiske udfordringer.

Vi afdækker sammen med borgeren de udfordringer, der kan udgøre barrierer for dem i forhold til at få et job, og sammensætter et forløb, der ofte kombinerer virksomhedspraktik og sprogundervisning. Samtidig har vi fokus på borgerens ønsker, uddannelse og tidligere erhvervserfaring.

Vi tilbyder:

 • Forløb med en kombination af virksomhedspraktik og sprogundervisning, der har til formål at finde et job, der kan gøre borgeren selvforsørgende.
 • Længerevarende gruppeforløb på integrationsgrunduddannelsen (IGU), som skal sikre, at flygtninge og familiesammenførte flygtninge får bedre adgang til arbejdsmarkedet.
 • Virksomhedsforløb for flygtninge, der skal give borgeren kendskab til det danske arbejdsmarked og efterfølgende ansættelse.

Samarbejdet med kontanthjælpsmodtageren tager altid udgangspunkt i den enkeltes livshistorie og unikke baggrund. Vi koordinerer et systematisk uddannelses- eller jobrettet forløb med målet om, at borgeren får et godt og varigt arbejdsliv. Vi tror på, at det er muligt at flytte og udvikle sig på trods af psykiske eller fysiske udfordringer.

Vi tilbyder:

 • Forløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med fokus på personlig udvikling, en tværfaglig indsats og forberedelse til virksomhedspraktik. Målet er, at den ledige hurtigst muligt begynder i en afklarende og udviklende virksomhedspraktik.
 • Forløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere med fokus på den intensive jobjagt, men også alternative jobmuligheder i forhold til tidligere søgte områder. Målet er at give den enkelte et klart billede af sine personlige og faglige kompetencer og finde varig ansættelse.
 • Afklaringsforløb med fokus på at styrke borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet via undervisning, samtaler og virksomhedspraktik. Afklaringsforløbet er specielt hensigtsmæssigt til borgere, der er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Målet er at få borgeren i et ressourceforløb eller i fleksjob.
 • Forløb for borgere med funktionsnedsættelse med fokus på at finde en virksomhedspraktik med den fornødne støtte. Funktionsnedsættelsen kan både dreje sig om fysiske handicap såsom muskelsvind og sklerose eller om psykiske handicap som autisme, angst, stress og depression. Målet er at øge borgerens chancer for at vende tilbage på arbejdsmarkedet enten helt eller delvist og på ordinære eller særlige vilkår.
Samarbejdet med borgeren tager altid udgangspunkt i den enkeltes livshistorie og unikke baggrund. Vi koordinerer et systematisk uddannelses- eller jobrettet forløb med målet om, at borgeren får et godt og varigt arbejdsliv. Vi tror på, at det er muligt at flytte og udvikle sig på trods af psykiske eller fysiske udfordringer.

I forløbet for borgere i ressourceforløb er der fokus på den enkeltes mål og ønsker for fremtiden i en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Vi støtter borgeren i mødet med rehabiliteringsteamet og strukturerer den længevarende indsats i samarbejde med borgeren. Forløbene er meget forskellige og individuelle, men ofte er det en kombination af samtaler hos konsulenten i ISS kombineret med en kortere praktikperiode. Målet er, at borgeren kommer i et job eller uddannelse, der passer til arbejdsevnen.

Selv om ingen af os forventer det, kan der ske uforudsete ting i vores liv, der gør det svært for os at klare et job på almindelige vilkår. Vi kan komme ud for en ulykke, få en kronisk sygdom, en psykisk lidelse eller af andre årsager blive mere eller mindre uarbejdsdygtige.

ISS tilbyder at udarbejde en revalideringsplan, koordinere et afklaringsforløb før revalidering, men også at stå for et efterværn til at støtte og fastholde medarbejderen på den nye arbejdsplads. Målet med forløbet er, at borgeren kan påbegynde et arbejdspladsbaseret revalideringsforløb i praktik eller ansættelse med løntilskud. Det kan dog også være at påbegynde et uddannelses- og opkvalificeringsforløb, der kan give borgeren en ny retning på tilværelsen.

Vi skræddersyr et forløb til den enkelte og den pågældende situation. Vores indsats kan indeholde følgende centrale områder:

 • Afklaring af ressourcer og kompetencer, der kan indgå i en realiserbar revalideringsplan.
 • Realiserbare job- eller uddannelsesmuligheder.
 • Fornyet motivation og mestringsstrategier i forhold til den nye situation.
 • Personlig udvikling og støtte til den nye livsstil.
 • Inddragelse og samspil med borgeren om udvikling af planen.

Samarbejdet med den sygemeldte tager altid udgangspunkt i den enkeltes livshistorie og unikke sygdomshistorie. Vi ved, at der kan være mange forskellige årsager til en sygemelding, og oplever ofte at der er tale om kombinerede problemstillinger. Vi tager afsæt i borgerens situation i en helhedsorienteret tilgang, der skal gøre det muligt for borgeren at blive arbejdsdygtig igen.
Vores indsats forkorter sygedagpengeperioden, men styrker også borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet og den varige tilknytning hertil. Alle vores indsatser for sygedagpengemodtagere er skræddersyede og individuelt tilpasset til den enkelte borger. Vi har et skarpt fokus på at udvikle og fastholde den enkeltes arbejdsmarkedsperspektiv under sygemeldingen.

Vi tilbyder:

 • Individuelle afklaringsforløb med fokus på at udvikle og fastholde den enkeltes arbejdsmarkedsperspektiv under sygemeldingen. Målet er at borgeren opnår en raskmelding, mulighed for virksomhedspraktik eller afklaringsforløb.
 • Forløb for jobparate sygedagpengemodtagere eller borgere i ressourceforløb, hvor borgerne bliver personlig opkvalificeret i forhold til at udvikle arbejdsevnen, samt at fremme deres tilknytning til og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Målet er at finde en varig ansættelse, der matcher arbejdsevnen.

Vi har mange års erfaring med unge borgere, der endnu ikke har fundet ud af, hvad de vil. Det kan være, at de har haft svært ved at finde ind på den rigtige uddannelse. Vi oplever også at flere har sociale udfordringer.

Vi sørger for at tilrettelægge et skræddersyet forløb, hvor vi yder ekstra støtte til borgeren og virksomhederne. Det kan være individuelle samtaler, uddannelsesvejledning og samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner. Vi arbejder på at motivere borgeren til at finde den rette uddannelse eller arbejdsplads, så vedkommende kan blive klar til at indtage en position på arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder:

 • Forløb med fokus på de helt unge borgere, hvor der klarlægges et eller flere mulige uddannelsesmål med fokus på uddannelsens jobfunktion i praksis. Målet er at arbejde med både personlige og faglige kompetencer, samt at afklare uddannelsesegnethed inden for den pågældende branche.
 • Forløb for unge med psykiske udfordringer såsom stress, angst eller depression. Forløbet sammensættes af individuelle coachende samtaler og gruppesamtaler med coaching og psykoedukation. Målet er at finde den rette arbejdsplads eller uddannelse, hvor den unge kan finde fodfæste i livet.
Mange krigsveteraner har svært ved at gå fra rollen som udstationeret soldat, til at skulle bestride et "almindeligt" arbejde. Uden kontakter kan det være vanskeligt for veteranen at gøre sig attraktiv og målrette et militært CV til en civil virksomhed. Vi har lang erfaring med at finde varig ansættelse til veteraner - og vi ansætter også gerne selv veteraner.

I ISS sammensætter og skræddersyr vi et individuelt forløb til den enkelte veteran med udgangspunkt i ressourcer og faglighed. Vi finder en relevant virksomhedspraktik med henblik på at afklare nuværende arbejdsevne og finde det rette sted for en senere fastansættelse.

Fra kontanthjælp til arbejde

I 2018 blev værdien af vores beskæftigelsesindsats målt til at spare det danske samfund for 40,5 mio. kr. Men indsatsen har også stor værdi for den enkelte. Mød Lasse, der på trods af social angst kom i forløb hos ISS og i dag er fastansat i en af vores kantiner.

Effektiv beskæftigelsesindsats

JU effektrapport_244x100
ISS har udarbejdet en rapport, der dokumenterer effekten af vores beskæftigelsesindsats. I rapporten kan du læse, hvordan og hvorfor ISS hjælper mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, samt møde de mennesker, som vi har hjulpet med at finde nye veje.

Læs rapporten her.

En del af Servicenormen

servicenormen_466x205
Servicenormen er en garantimærkning, der udelukkende tildeles medlemmer af Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA). Vi opfylder branchens skrappeste krav, som kontrolleres af Dansk Standard.

ISS' SBA medlemscertifikat

Kontakt ISS Jobudvikling

ISS Jobudvikling
Vil du vide mere om ISS Jobudvikling og vores skræddersyede løsninger, der bringer ledige i job eller uddannelse? 

Find vores kontaktoplysninger her