Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ISS Jobudvikling

Det rummelige arbejdsmarked

For ISS handler det ikke kun om at rekruttere arbejdskraft – men i høj grad også om at vi som Danmarks største servicevirksomhed tager et socialt medansvar. Vi ønsker at samle og sprede viden om hvilke veje, der effektivt fører til beskæftigelse for udsatte målgrupper.
ISS Jobudvikling arbejder med at skabe unikke koncepter og professionelle værktøjer og metoder for alle, der arbejder med beskæftigelsesrettede indsatser og udsatte målgrupper.

Vi udvikler og afprøver metoder gennem særligt tilpassede projekter for udsatte målgrupper. Vores igangværende og afsluttede metodeudviklingsprojekter er støttet af bl.a. Arbejdsmarkedsstyrelsen, Forebyggelsesfonden, de Lokale Beskæftigelsesråd og Integrationsministeriet. 

Nedenfor kan du læse om en række af de sociale projekter, vi har gennemført på forskellige målgrupper: 

Mange uuddannede unge mangler motivation til uddannelse og er uafklarede omkring, hvilken uddannelse de har interesse og mulighed for at gennemføre. De uuddannede har behov for viden om uddannelserne, men i særdeleshed også konkret erfaring med de jobfunktioner og brancher, som uddannelserne kvalificerer til.

Arbejdsmarkedsstyrelsen valgte i 2012 at støtte ISS Jobudvikling i et halvårligt projekt med start fra den 15. marts 2012. Projektet havde til formål at udvikle forløb, metode og produkter, så virksomheder gennem praktik, coaching og undervisning kan bidrage til at unge afklares og kvalificeres til starte uddannelse.

ISS havde i dette projekt tæt samarbejde med Jobcenter Høje Taastrup, DSB og Hotel- og restaurantskolen. Projektet lagde op til at udvikle samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
 
ISS Jobudvikling har gennemført to projekter rettet mod ledige borgere med et handicap. Målgruppen for de to ISS-handicapprojekter var ledige borgere med en varig og indgribende funktionsnedsættelse og dermed en begrænset eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kandidaterne til handicapprojekterne var enten kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere eller fleksjobberettigede  

I begge projekter arbejdede vi med handicapbegrebet i bred forstand. Det betød, at projekterne favnede over unge mellem 18-30 år. Målgruppen havde varige eller midlertidige indgribende handicaps eller kognitive funktionsnedsættelser.

De to projekter
I maj 2009 påbegyndte vi første projekt "ISS - Job til handicappede" i samarbejde med det lokale beskæftigelsesråd i Københavns Kommune. I dette projekt gennemgik 15 ledige kandidater et jobudviklingsforløb, hvor de blev afklaret i forhold til jobønsker, arbejdsevne, skånehensyn mm.

Senere på året, i november, startede vi andet projekt "ISS - Ung med handicap i job", som blev finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Her gennemførte 31 unge og ledige på samme måde et jobudviklingsforløb. Flere af kandidaterne havde - ud over deres psykiske diagnose - plettede straffeattester for vold, tyveri, bedrageri og mange havde ved forløbets start aktivt misbrug af hash, amfetamin, alkohol m.m. Kandidaterne viste stor progression gennem forløbet. Flere slap ud af deres misbrug - og på trods af finanskrise kom 11 kandidater i job eller i uddannelse. 

Projekterne løb således fra november 2009 til december 2011. Fra januar 2012 blev forløbet forankret i et fælleskommunalt tilbud, som kan købes som enkeltpladser - Læs mere her

Hvert forløb bestod af både undervisning og virksomhedspraktik 
Projekterne skulle udvikle en helhedsorienteret og erhvervsrettet metode, som kunne fremme mulighederne for at komme i arbejde, når man har en varig funktionsnedsættelse. 

Vi tog udgangspunkt i de ressourcer og kompetencer, den enkelte kandidat allerede havde. Gennem hele jobudviklingsforløbet fik kandidaterne tilknyttet en fast kontaktperson. Herudover blev der løbende inddraget rollemodeller i undervisningen.
De overordnede problemstillinger for borgere med nedsat funktionsevne som ordblindhed, ADHD eller Aspergers Syndrom er, at de har svært ved at fungere og leve op til de krav og forventninger, der stilles til dem på en arbejdsplads.

ISS Jobudvikling udvikler projekter og strategier, som fører til større selvstændighed eller kompenserer for nedsættelsen af funktionsevnen i forhold til konkrete jobmuligheder. 

ISS Jobudvikling kan målrette beskæftigelsesrettede tilbud til borgere med disse problematikker:

ADHD, koncentrationsproblemer, hyperaktivitet eller impulsivitet
En medarbejder med ADHD er ofte initivrig, impulsiv og fuld af energi. Mange kommer måske for sent, glemmer opgaver eller har en kort lunte. Det er ikke et udtryk for, at medarbejderen ikke vil eller gider sit arbejde, men blot at vedkommende ikke kan overskue det. Læs mere om ADHD her.

Asperger Syndrom, besvær med socialt samspil:
Mennesker med aspergers syndrom er typisk meget punktlige og udfører et grundigt stykke arbejde. De er typisk dygtige til rutinepræget og detaljeorienteret arbejde - det går dog ikke så hurtigt, og de kan have en lav stresstærskel. Læs mere om aspergers syndrom her.

Ordblindhed: 
Hvad betyder læse-og skrivevanskeligheder på arbejdet? Hvad kan du gøre, og hvilke støttemuligheder kan hjælpe? Læs mere om ordblindhed her

Støttemuligheder, hjælpemidler og tilskud: 
Der er flere metoder til at motivere og støtte medarbejdere, som har læse- eller skrivevanskeligheder, ADHD eller Aspergers syndrom. Kandidaten kan få en mentor, personlig assistent eller andre hjælpemidler, og der kan søges tilskud, så udgifterne dækkes helt eller delvist.

Disse borgere er ofte kategoriseret som matchgruppe 2 og modtager offentlige forsørgelsesydelser. De skal dermed tilbydes beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Ønsket er at kombinere en mere personlig og social indsats, som har til formål at give dem redskaber til at tackle deres arbejdsrelaterede udfordringer. 

Kandidaterne mangler især struktur i hverdagen og har vanskeligheder med at håndtere uforudsigeligheder. Derfor har de brug for en målrettet indsats, som kan give dem bedre muligheder for at begå sig på arbejdsmarkedet og i sidste ende blive selvforsørgende med en forøget livskvalitet.
ISS tilbyder forløbet Dansk på Arbejdspladsen, der har til formål at opkvalificere, integrere og ressourceafklare ledige med anden etnisk baggrund end dansk på arbejdsmarkedet.

Målgruppen for projektet Dansk på Arbejdspladsen er ledige kandidater med anden etnisk baggrund end dansk. 

Kendetegnende for kandidaterne er manglende danskkundskaber, hvilket er en barriere i forhold til at komme i arbejde. Vanskeligheder med det danske sprog og manglende erfaring med arbejdsmarkedet er ikke ensbetydende med, at man ikke ønsker at arbejde. Det kræver bare en ekstra indsats at få fodfæste. Forløbet er en kombination af arbejdspraktik, sprogundervisning og jobformidling.

Projektet 'Dansk på Arbejdspladsen' har 3 sideløbende mål, som gensidigt understøtter hinanden:
1. At skabe en stadig progression i deltagernes tilegnelse af det danske sprog.
2. At udruste deltagerne med et indgående kendskab til det danske arbejdsmarked.
3. At skabe en tilknytning til det danske arbejdsmarked, som i sidste ende kan føre til varig ordinær beskæftigelse.

Kandidaterne kan henvises fra alle ISS Jobudviklings samarbejdskommuner.

Integration via job

Aysam_224x100  
ISS hjælper mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, i job. Vores holdning er, at alle, uanset baggrund, har potentiale til at få et arbejde. Her kan du møde ISS'er Aysam Muhammad, som er syrisk flygtning. Han kom i praktik via ISS Jobudvikling. Nu har han fast job og et nyt liv i Danmark. 

Kontakt ISS Jobudvikling

ISS Jobudvikling
Vil du vide mere om ISS Jobudvikling og vores skræddersyede løsninger, der bringer ledige i job eller uddannelse? 

Find vores kontaktoplysninger her