SPEAK UP

Ansvarlig forretningsadfærd & Speak Up

ISS forpligter sig til etisk og ansvarlig forretningsadfærd. Dette engagement er fast forankret i vores værdier (ærlighed, iværksætteri, ansvar og kvalitet) og understøttet af vores adfærdskodeks.

Speack up_Graded

ISS' adfærdskodeks gælder for alle ISS-virksomheder og ISS-medarbejdere og opstiller nøgleprincipperne for at drive vores forretninger på en etisk og ansvarlig måde, i overensstemmelse med vores værdier. Den guider alle ISS-medarbejderes adfærd og opførsel, mens de er ansat, i forbindelse med ethvert samarbejde med ISS-kolleger, vores kunder og deres medarbejdere, forretningspartnere og andre ISS-interessenter.

For at understøtte vores adfærdskodeks og sikre ansvarlig corporate governance har ISS implementeret en række compliance-politikker og -standarder, som kan findes  her.

Speak Up-politik

ISS har indført en Speak Up-politik med et rapporteringssystem, der gør det muligt for medarbejdere, kunder, forretningspartnere og andre interessenter at indrapportere problemer fortroligt.

Hvis du er medarbejder, kunde, forretningspartner eller en anden interessent og mener, en overtrædelse af ISS' adfærdskodeks, politikker eller relevante love og regler har fundet sted, vil vi opfordre dig til at tale om det og indrapportere det. Hvis du indrapporterer en overtrædelse handler du i overensstemmelse med vores adfærdskodeks og værdier og bidrager dermed til at beskytte vores virksomhed og omdømme.

Du kan indrapportere et problem på flere forskellige måder. Afhængigt af, hvilket problem det handler om, og hvor alvorligt det er, opfordrer vi dig til at tale om det og takle det med din nærmeste overordnede eller leder, den lokale People & Culture-repræsentant, den lokale juridiske rådgiver eller den lokale økonomidirektør.


En anden måde at indrapportere på er at benytte Speak Up-systemet, som styres af en uafhængig tredjepart. Du kan få adgang til Speak Up-systemet gennem dit lokale virksomhedswebsted på dit lokale sprog og på Group ISS World Services-webstedet. ISS Speak Up-systemet er tilgængeligt hele ugen, hele døgnet, for både medarbejdere og tredjeparter på 21 sprog. Vi vil opfordre dig til at oplyse din identitet, men du kan også indrapportere problemet anonymt. Problemer kan også indrapporteres over telefonen ved at ringe til de lokale lande telefonnumre, der er angivet nedenfor.

Indrapportering gør det muligt at få alvorlige og følsomme problemer fremlagt for Group Internal Audit, som vil vurdere, om dit indrapporterede problem opfylder kriterierne for, at rapporten kan behandles inden for rammerne af Speak Up-politikken. Derefter vil den blive rapporteret til vores Business Integrity Committee.

Vi støtter ærlig og åben kommunikation og opfordrer til at stille spørgsmål og rapportere. Hvis du indrapporterer et problem i god tro baseret på din personlige viden, er du beskyttet, for vi tolererer ingen form for diskrimination eller hævnaktion mod vores medarbejdere eller tredjeparter, fordi de informerer os. Hvis du mener, du har været udsat for hævnaktioner, skal du indrapportere det som mistanke om grov forsømmelse.

Sådan fungerer det

Speak Up-kanalen er beregnet til at rapportere alvorlige og følsomme problemer, der kan påvirke ISS' drift og forretningsresultater negativt, og som, på grund af deres natur, ikke kan indrapporteres gennem de almindelige rapporteringskanaler. 

ISS sørger for, at alle problemer tages alvorligt og behandles hensigtmæssigt. Du henvises til Speak Up-vejledningen nedenfor, så du kan afgøre, om dit problem er af lokal karakter eller en sag for Group. Alle klager vil blive modtaget af Head of Group Internal Audit. 

Indrapportering af hændelser på arbejdspladsen 

- ISS har mange kontorer og lokaliteter rundt omkring i verden. Den relevante ISS-leder eller afdeling bør informeres om medarbejderfejl eller upassende adfærd, der ikke er i overensstemmelse med vores værdier og adfærdskodeks. 

- Sager, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald, samt voldelig og diskriminerende opførsel, herunder sexchikane på arbejdspladsen, anses for alvorlige og følsomme problemer. Problemerne kan indrapporteres på globalt plan under Speak Up-politikken, hvis det ikke er lykkedes dig at løse dem med din ISS-leder eller People & Culture-afdelingen. 

Indrapportering af tyveri og uretmæssig tilegnelse af virksomheds- eller kundeaktiver 

- Tyveri og uretmæssig tilegnelse af virksomheds- eller kundeaktiver, af en ISS-medarbejder eller -leder, skal indrapporteres til den nærmeste leder eller den juridiske afdeling. Hvis du ikke kan orientere din leder eller den juridiske afdeling, bør du informere CFO'en. 

- I tilfælde, hvor du ikke kan informere ledelsen i din lokale organisation om tyveri og uretmæssig tilegnelse, kan du vælge at indrapportere hændelsen i henhold til Speak Up-politikken. 

Indrapportering af svig 

ISS har en nul-tolerance politik over for ansatte og/eller forretningspartnere, der begår svig. Svig er forsætlig vildledning for at opnå uretfærdige eller ulovlige pengemæssige fordele. Svig kan tage mange former på alle niveauer af en organisation. Et par eksempler præsenteres nedenfor. Det er dog ikke en udtømmelig liste over mulige former for svig i vores branche. 

- Et eksempel er forfalskning af tids- og tilstedeværelsesregistrering samt betalingsrater, som kan føre til udbetaling af for høj løn til den person, der modtager betalingen. Hvis du oplever denne type svig på arbejdspladsen, bør du under normale omstændigheder kontakte lønafdelingen. 

- Svig kan også opstå i tilfælde, hvor leverandører og underleverandører samarbejder med en ISS-leder for at opkræve en højere betaling fra ISS for de produkter og serviceydelser, de leverer. Hvis du opdager et sådant samarbejde med leverandører og underleverandører, bør du under normale omstændigheder kontakte den juridiske afdeling eller CFO'en. 

Indrapportering af en lovovertrædelse 

- ISS stiler mod at være en lovlydig virksomhed i alle de lande, vi er tilstede i, og drive vores virksomhed i overenstemmelse med de internationale og lokale love og regler. ISS har indført interne politikker for at sikre overholdelse af anti-korruptionslove og konkurrencelove. 

- Overtrædelse af anti-korruptionslove og konkurrencelove anses for alvorlige og følsomme problemer, som kan indrapporteres inden for rammerne af Speak Up-politikken. 

Indrapportering af en hændelse via vores Speak Up-værktøj eller telefon hotline. 

Vi har etableret ledelsesprocedurer for at sikre, at de oplysninger (herunder kontaktoplysninger), som du giver os gennem Speak Up-værktøjet, behandles strengt fortroligt. Du har også mulighed for at bede om status for en igangværende efterforskning.  

- Noter venligst, at du, i den jurisdiktion du rapporterer fra, kan være pålagt juridiske restriktioner angående den type informationer, du må indrapportere anonymt. Desuden er vores Speak Up-politik underlagt den danske databeskyttelseslov, hvilket betyder, at ISS skal afvise og slette enhver rapport om en sag, der hverken er alvorlig eller følsom. Din rapport kan derfor afvises inden for rammerne af Speak Up-politikken, blot fordi den ikke er blevet sendt til den rette indrapporteringskanal.  

- Hvis det undtagelsesvis er sandsynligt, at ovenstående procedure vil skabe indblanding i undersøgelsen, kan vores Business Integrity Committee tillade, at vi afviger fra de procedurer, der er beskrevet ovenfor. Vi vil dog ikke videregive dine personlige oplysninger eller dine kontaktoplysninger, medmindre du udtrykkeligt har givet os forhåndstilladelse. 

Oversigt over forløb:

1. Rapport: Rapporter, der indsendes gennem vores Speak Up-system, videresendes gennem en sikker og krypteret kommunikationslinje til Group Internal Audit.

2. Vurdering: Group Internal Audit vil vurdere, om dit indrapporterede problem opfylder kriterierne for, at rapporten kan behandles inden for rammerne af Speak Up-politikken. Derefter vil den blive rapporteret 
til vores Business Integrity Committee.

3. Handling: Efterforskning, handlinger og feedback til brugeren.

Indrapporter en hændelse online eller over telefonen – ved at optage din besked og dine kontaktoplysninger.

Online-rapporteringsværktøj

Telefonrapportering:

Australien +(61) 384004587 
Brasilien +(55) 2135000242 
Chile +(56) 225708734 
Kina +(86) 1053875779
Danmark +(45) 38176348
Finland +(358) 942450434 
Frankrig +(33) 182889360
Indonesien +(62) 8033218106
Indien +(91) 0008000501320
Mexico +(52) 5511689935 
Holland +(31) 208081296 
Norge +(47) 23962607 
Spanien +(34) 911233031 
Sverige +(46) 638800915 
Schweiz +(41) 435086912 
Schweiz Fr +(41) 435084660 
Schweiz It +(41) 435084643 
Tyrkiet +(90) 2129001873
England +(44) 02035144260 
USA +(1) 6467129310

PEOPLE MAKE PLACES

40.500+ kunder i 30+ lande