Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Corporate Responsibility
ISS Business_0038

Etisk regelsæt

Vi forventer, at vore samarbejdspartnere, kunder og leverandører overholder nationale love og bestemmelser såvel som de principper, der er udtrykt i dette etiske regelsæt.
En samarbejdspartner til ISS Facility Services A/S, skal handle som en ansvarlig virksomhed i alle de samfund, hvor vi har aktiviteter, ligesom at ISS’ sociale, miljømæssige og etiske forpligtelser skal afspejle sig hos samarbejdspartneren og i dennes relationer til kunder, medarbejdere, leverandører og andre interessenter.

Vores forretning er baseret på et princip om, at indtægt og vækst går hånd i hånd med etisk ansvarlighed. Derfor har vi underskrevet FN Global Compact og udviklet en code of conduct, som vores samarbejdspartnere har pligt til at overholde. Vi forventer, at vores samarbejdspartnere sikrer, at dennes eventuelle af ISS godkendte underleverandører er bekendt med og efterlever principperne, der udtrykkes i dette regelsæt.

Særlige krav:

Vi forventer, at vores samarbejdspartnere overholder alle love og bestemmelser om løn og arbejdstid, også hvad angår mindsteløn, overtidsbetaling, sygefravær, akkord og andre former for kompensation
Vi forventer, at vores samarbejdspartnere ikke kræver, at ansatte arbejder mere end højst 48 timer om ugen, inklusiv overtid. Hvis lokal lovgivning/kollektive overenskomster foreskriver kortere arbejdstid, skal sådan lovgivning overholdes. Ansatte skal have krav på mindst én fridag inden for hver periode på syv dage. Hvis lovgivning/kollektiv overenskomster foreskriver andet, skal dette overholdes.
Vi forventer, at vores samarbejdspartnere tillader ansatte og andre tilknyttede medarbejdere frit at organisere sig i lovlige fagforeninger og at deltage i overenskomstforhandlinger efter eget valg.
Vi forventer, at vores samarbejdspartnere undlader at diskriminere på baggrund af personlige karakteristika i forbindelse med samarbejde, ansættelse, kompensation, uddannelsesmuligheder, forfremmelse, afskedigelse eller fratrædelse.
Vi forventer, at vores samarbejdspartnere ikke anvender eller tillader anvendelse af fysisk afstraffelse eller anden form for mental eller fysisk tvang, disciplinære foranstaltninger eller sexchikane.

Vi forventer, at vores samarbejdspartnere ikke har nogen ansatte under 15. Samarbejdspartneren bør fritage ungarbejdere i den lovlige arbejdsalder op til 18 år fra enhver form for ansættelse eller arbejde, som i form af dets beskaffenhed, eller de omstændigheder det udføres i, kan være til fare for deres sundhed, sikkerhed eller moral.
Hvis det konstateres, at et barn udfører arbejde, skal samarbejdspartneren handle i barnets interesse.
Ethvert tiltag skal forbedre, ikke forringe, barnets situation.

Tvangsarbejde, gældsarbejde, uopsigelige arbejdskontrakter eller fangers ufrivillige arbejdskraft må samarbejdspartneren ikke benytte.

Vi forventer, at vores samarbejdspartnere sørger for sunde og sikre arbejdsforhold og tager alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de ansatte mod arbejdsrelaterede farer og forventede farlige situationer på arbejdspladsen.
Samarbejdspartneren skal overholde alle gældende lokale love og bestemmelser for at undgå ulykker og sundhedsskader som skyldes, er forbundet med eller opstået under arbejde for samarbejdspartneren.
Vi forventer, at vores samarbejdspartnere til stadighed forbedrer arbejdsforholdende og reducerer arbejdsrelaterede risici og farer, f.eks. ved at sætte mål og yde nødvendig og passende uddannelse.

Vi forventer den højeste grad af integritet og hæderlighed i alle forretningsaktiviteter. Samarbejdspartneren skal undgå enhver form for korruption, direkte såvel som indirekte, inklusiv afpresning, bedrageri og bestikkelse og er forpligtet til at bekæmpe den slags praksis.
Vi forventer, at samarbejdspartneren overholder alle relevante lokale og nationale bestemmelser samt tilstræber at minimere skadelige indvirkninger på miljøet.

Etisk regelsæt

224px100px-etiskregelsæt
Du kan læse mere om ISS' etisk regelsæt for samarbejdspartnere og leverandører her

Leverandørbetingelser

224px100px-executivedevelopment
Læs vores leverandørbetingelser her.

Code of Conduct

224px100px-codeofconduct2
Du kan downloade eller læse ISS' Code of Conduct her