Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Corporate Responsibility
CSR Partnere

CSR-partnere

Verden står over for store og komplekse problemstillinger, såsom klima, urbanisering, ulighed osv. Nogle af disse kan ISS være med til at løse. 
Hos ISS samarbejder vi med en lang række interessenter i samfundet og indgår i strategiske partnerskaber, der kombinerer CSR med vores forretning. Her udnytter vi hver især vores kernekompetencer og skaber bæredygtige resultater og ansvarlig vækst. 

Nedenfor kan du læse om vores primære CSR-partnere:


ISS har gennem mange år arbejdet tæt sammen med Røde Kors om at hjælpe mennesker i nød blandt andet på Røde Kors Ferielejr, Katastrofeberedskab, Landsindsamlingen, ”Primus Motor ”-netværket for tidligere indsatte og en række andre projekter. 

Fælles for ISS og Røde Kors er tanken om fællesskabet.  Samarbejdet tager udgangspunkt i en mangfoldighedsagenda, hvor ikke bare integration men også inklusion er i fokus. Fælles mødes ISS og Røde Kors i frivilligheden. Røde kors har over 25.000 frivillige på landsplan, og ISS opfordrer til og gør det nemt for sine medarbejdere at melde sig som frivillige til Røde Kors’ projekter i Danmark.

Se også www.rodekors.dk/iss-ferielejr

ISS har underskrevet en global aftale med UNI Global Union. UNI Global Union er en global union der repræsenterer 900 fagforeninger i mere end 150 lande med mere end 15 milioner medlemmer inden for Service herunder 600.00 indenfor rengøring.

Den globale aftale er tidsubegrænset, men kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel.

UNI Global Union-aftalen berører ikke lokale aftaler mellem ISS og fagforeningerne.

Aftalen indebærer blandt andet:

 • at ISS respekterer lovgivning og regler vedrørende behandling af medarbejdere i de lande ISS opererer
 • at ISS forpligter sig til at betale de af lovgiver / kollektive overenskomster fastsatte minimumslønninger samt respekterer begrænsninger i arbejdstid samt regler for overtidsbetaling
 • at ISS respekterer ILO-konventionerne
 • at ISS forpligter sig til konstruktive forhandlinger med fagforeningerne
 • at ISS er enig i, at ISS medarbejdere og ISS leverandørers medarbejdere skal kunne udøve deres ret til at organisere sig og forhandle kollektive overenskomster
 • at ISS anerkender, at fagforeninger kan repræsentere deres medlemmer i:
  • kollektive overenskomster
  • fagretslige tviste
  • forhandlinger
 • at retten til medlemsskab af en fagforening og indgåelse af kollektive overenskomster udøves i ISS udenfrygt for repressalier, undertrykkelse eller nogen anden form for handling eller diskrimination
 • at repræsentanter fra UNI Global Union kan møde medarbjderne alene og forklare dem fordelene ved at være organiseret i en fagforforening. Disse mødes afholdes på et efter aftale med ISS accepteret tidspunkt og sted på anstendig vis. Møderne skal fortrinsvis afholdes i pauser eller før/efter arbejdstids begyndelse. Møder på en kundevirksomhed skal ske med kundens accept i modsat fald afholdes mødet andetsteds 

Hent vores UNI Global Union aftale her

Se også www.uniglobalunion.org

 
 
Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar, og som er baseret på, at virksomhederne ønsker at bidrage til løsningen af nogle af de miljømæssige og sociale udfordringer, der eksisterer i verden i dag.
ISS har siden 1999, sammen med 275 danske virksomheder, forpligtet sig til at følge FN’s Global Compact Initiativ. Dette indebærer, at ISS nøje følger de ti principper for samfundsansvar. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 

Virksomheder, der tilslutter sig Global Compact, forpligter sig til at gøre de ti principper til en del af deres forretningsaktiviteter, strategier og operationer, samt at årligt rapportere til Global Compact om indsatsen. 

De ti principper:

Menneskerettigheder

1. Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og
2. sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder 

3. Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling,
4. støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde,
5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og
6. eliminere diskrimination i arbejde- og ansættelsesforhold

Miljø 
7. Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer,
8. tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og
9. tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
Anti-korruption 
10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Se også www.unglobalcompact.org


ISS er medlem af Foreningen Nydansker, som arbejder for at skabe øget mangfoldighed med fokus på integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Foreningen arbejder desuden også på at gøre mangfoldighedsledelse til et naturligt og værdsat element i dansk erhvervsliv. 

Vi har i 2015 haft en række aktiviteter med foreningen. Herunder har vi fået en plads i foreningens bestyrelse, hvor blandt andet Arriva, Jobindex, KL og Dansk Erhverv sidder. Desuden har vi bidraget til kampagnen ”Mangfoldighed skaber værdi”, der har til formål at byde mangfoldigheden velkommen på danske arbejdspladser og synliggøre positive effekter af etnisk mangfoldighed på arbejdsmarkedet.

Med mangfoldighed som en af vores mærkesager støttede ISS naturligvis op om kampagnen. Endelig har vi bidraget til udviklingen af en ny app, Mangfoldig Hverdag, som er et konkret værktøj i arbejdet med mangfoldighed. Den giver konkrete råd, som kan bruges direkte i hverdagen, fx til at lægge vagtplaner, sammensætte mangfoldige teams og løse særlige behov omkring påklædning.

Som medlem af Foreningen Nydanskers er vi med til at vise vejen, når det gælder integration og mangfoldighed. 

Se også www.foreningen-nydansker.dk
 
ISS samarbejder med InterForce i Forsvaret om at få veteraner tilbage på arbejdsmarkedet. I InterForce er forsvaret og ISS sammen om arbejdet med at optimere forholdene for veteraner i erhvervslivet.
Samarbejdet mellem ISS og InterForce indebærer en hensigtserklæring, der rummer respekt for soldaternes indsats og erkender behovet for en fælles indsats i forbindelse med soldaternes tilbagevenden til det civile erhvervsliv. 

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar består af danske erhvervsfolk, som tror på, at socialt ansvar betaler sig både for samfundet, den enkelte og for virksomheden. VFSA rådgiver beskæftigelsesministeren om virksomheders sociale ansvar, og arbejder for at inspirere andre virksomheder til at tage et socialt ansvar i forhold til at fastholde, forebygge og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Moderne virksomhedsdrift kæder CSR sammen med forretningsudvikling. I medlemmernes virksomheder – der tilsammen beskæftiger mere end 100.000 ansatte – arbejder man derfor aktivt med at finde nye former for samarbejde omkring virksomheders sociale ansvar.

”VFSA et vigtigt netværk for ISS, fordi det giver mulighed for sparring og erfaringsudveksling med en række virksomheder. Derudover giver det mulighed for at være i dialog med det politiske niveau.”

Flemming Bendt, Administrerende Direktør

Hent nyt inspirationskatalog fra VFSA her

 Se også www.vfsa.dk
 
ISS vil gerne styrke mulighederne for, at arbejdsmarkedsparate mennesker med funktionsnedsættelser får bedre muligheder på arbejdsmarkedet. Derfor sidder ISS i Dansk Handicapforbunds Advisory Board, hvor vi samarbejder med organisationer og andre virksomheder om at udveksle erfaringer og udvikle ideer, der kan fremme at dette sker.

Dansk Handicapforbund har ambitiøse intentioner om at være med til at sætte dagsorden for det offentlige serviceniveau på området, vil sikre et tilgængeligt arbejdsmarked og synliggøre værdien af mangfoldighed på arbejdspladsen.  Det er mål, som matcher ISS’ værdier og visioner om at skabe en rummelig og mangfoldig virksomhed, fordi vi ved det giver resultater på bundlinjen. I praksis arbejder ISS løbende med udvikling af job til mennesker med funktionsnedsættelser og har gennemført flere projekter for ledige med fysisk og psykiske funktionsnedsættelser som betyder at virksomheden i væsentlig grad kan bidrage til denne dagsorden.

Se også www.danskhandicapforbund.dk
 
ISS har en repræsentant i RAR gennem virksomhedens medlemskab af Dansk Arbejdsgiverforening.
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for Hovedstaden omfatter Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Rudersdal, Tårnby og Vallensbæk kommuner. 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd varetager følgende opgaver: 
 • Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne 
 • Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen 
 •  Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre aktører, herunder VEU-centre og det regionale Vækstfora 
 • Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed
 • Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje 
 • Varetager forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser efter varslingsloven, afgiver udtalelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sager om meddelelse af opholdstilladelse på   grundlag af beskæftigelse til tredjelandsstatsborgere mv. 
RAR Hovedstaden drøfter på sine møder nøgletal for arbejdsmarkedet og status på reformimplementering.

Se også www.rar-bm.dk/Hovedstaden
 
ISS deltager i Københavns Rådgivende Beskæftigelsesråd; der er høringsorgan og har en rådgivende samt koordinerende funktion for den kommunale beskæftigelsesindsats i København. 

Rådet overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret. Rådgiver de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen om tiltag til forbedring af indsatsen.

Rådet inddrages i udarbejdelsen af Københavns Kommunes fremadrettede beskæftigelsesplan. Dette er en del af ISS’ arbejde i forhold til inklusion og arbejdsmarkedet.

Se også www.lbr.kk.dk
ISS er medlem af Furesø Advisory Boards, hvis overordnede formål er at fungere som rådgivende organ for Jobcenter Furesø i forbindelse med jobcentrets servicering af virksomheder.

Derudover kan og skal Advisory Board give inspiration til aktuelle indsatsområder og give indspark til nye. Advisory Board er således et forum, hvor nuværende og fremtidige indsatsområder inden for samarbejde mellem virksomhederne og jobcentret diskuteres og kvalificeres. Dette er en del af ISS’ arbejde i forhold til Inklusion på arbejdsmarkedet.

Se også www.furesoe.dk
 

Corporate Social Responsibility i ISS

gruppe 1 224x100

Denne rapport præsenterer en række af de CSR-aktiviteter, som løbende pågår i ISS, og med særlig fokus på de aktiviteter, som ISS har haft i 2018.

Læs hele rapporten her

CSR-projekter

CSR Projekter - Lille
ISS’ værdier, retningslinjer og politikker støtter vores små og større CSR-projekter.

Læs mere